Evropský šermířský výbor veteránů (EVFC)

Stanovy

EVFC byl založen 7.8.1991 v Loughborough (U.K.) Stanovy v této formě byly uzavřeny 13.4.2000 v Brightonu a platné po dalších úpravách 9.5. v Antwerpách (Bel.)

 

 1. Hlavní cíle výboru
  • Činnost pro rozšiřování a organizaci šermířských turnajů pro seniory v rámci Evropy.
  • Snaha podpořit v nejširší míře sportovce všech věkových kategorií – seniorů pro účast na šermířských turnajích.
  • Dosažení uznání a respektu šermu pro seniory jak v rámci družstev a jednotlivců, tak i na veřejnosti včetně jiných sportů pro seniory.
 2. Vedení a členství
 3. Jeden prezident(ka), jeden viceprezident(ka), jeden obchodní vedoucí.(chairman) , jeden reprezentant pro každý evropský stát, který by se chtěl účastnit na práci výboru, jeden sekretář(ka) – pokladní.

  Další funkcionáři mohou být dočasně přibráni pro určité oblasti, např. pro sestavování publikačního materiálu.

  Členství v EVFC je dobrovolné a neplacené. Od všech členů se očekává osobní zájem při účasti na zasedáních.

 4. Volba a jmenování funkcionářů
  • Jednomu státu smí příslušet pouze jeden člen prezídia
  • Prezident, viceprezident a obchodní vedoucí (chairman) jsou voleni na hlavním zasedání na 2 roky a musí být různé národnosti. Dvouleté úřední období začíná po zvolení (po volbě) a končí posledním bodem jednacího programu dne před příští volbou.
  • Volba prezidenta se koná v sudých, volba viceprezidenta v lichých letech.
  • Sekretář-pokladní je přivolen do komise a musí mít trvalý pobyt ve stejném státě jako chairman.

  Úkoly zahrnují sestavování, rozšiřování programu jednacího programu dne, shromažďování a používání právních a finančních příspěvků, stejně tak rozdělování protokolů, členských listin a jiných podkladů od členů.

 5. Jazyky ve výboru
 6. Oficiálními jazyky ve výboru jsou angličtina a francouzština.

 7. Zasedání
 8. Hlavní zasedání EVFC se koná každoročně, je svolané v den před začátkem evropského mistrovství seniorů. Člen prezídia a každý zástupce státu mají automaticky právo se zasedání účastnit. Ostatní účastníci mohou být pozváni pro určitá témata jako např. pro organizování turnajů.

 9. Průběh hlasování a rozhodování
  • Každá členská země, prezident a viceprezident mají po jednom hlasu. Obchodní vedoucí nemá právo volit, neboť tak vzniká rovnost hlasů – pro nebo proti návrhu. V tomto případě ale rozhoduje jeho hlas. Sekretář a ostatní pomocníci právo volit nemají, ale mohou se účast- nit diskusí, jež vedou k hlasování.
  • Všechna rozhodnutí se uskutečňují na každoročním hlavním zasedání EVFC, poté co zástupci států rozhodnou ve smyslu demokratického postupu se svým členy sdruženými v národním veteránském výboru.
  • Všechna rozhodnutí EVFC se uskutečňují prostou většinou přítomných, kteří mají právo volit.
  • Dříve než dojde k rozhodnutí, musí být zasedání usnášeníschopné. Usnášeníschopnost spočívá v přítomnosti dvou ze tří členů prezídia, tzn. že musí být v početní převaze vůči prezídiu.(minim. 4).
  • Není-li výbor usnášeníschopný, může o bodech jednacího dne –o programu diskutovat, ale nemůže provádět rozhodnutí.
  • Všechny záležitosti, které se týkají členství, rozhodují komise. Např. vztahy mezi EVFC a jinými organizacemi jako jsou FIE,CEE nebo mezi národními šermířskými svazy.
  • EVFC může určitá rozhodnutí delegovat na prezídium a to ta, která musí být učiněna v době mezi ročními hlavními zasedáními. Např. souhlas k zadání (poskytnutí) mistrovství do místa rozhodnutí.
  • Mimořádná shromáždění se mohou konat mezi ročními shromážděními a smí se konat i na vzdálenost – telefonem, faxem,e-mailem . Zprávy o nich jsou sdělovány členům. Platí pro ně stejná pravidla pro usnášeníschopnost.
  • Taková shromáždění mohou učinit rozhodnutí, na jejichž základě může prezídium jednat až do příštího hlavního sjezdu.
 10. Přísun a nakládání s finančními prostředky
  • každý člen přispívá na správu EVFC částkou ve výši 15 EU ročně. Výši stanovuje výbor.
  • Šermíři smí startovat na evropských mistrovstvích pro seniory, zaplatí-li EVFC ročně zmíněný příspěvek.
  • Nikdo ze členů výboru nedostává žádný honorář z těchto příspěvků.
  • Prezídium smí pro zvláštní účely nakládat s finančním obnosem ve
  • výši 75 EUR ročně bez optání výboru.

Informace o současném provádění evropského mistrovství v šermu seniorů

V současné době je důležitou činností EVFC podpora seniorského šermu a umožnění, aby se evropská mistrovství seniorů konala pokud možno každý rok a to vždy v jiném státě. Žádná země nesmí uspořádat dvakrát po sobě šampionát ve své zemi.

Mistrovství jednotlivců bývají v lichých a mistrovství družstev v sudých letech.EVFC počítá s datem utkání evropského mistrovství seniorů na víkend před svátkem Na nebevzetí Panny Marie. EVFC nezodpovídá za průběh evropského mistrovství.Sami pořadatelé šampionátu odpovídají za výdaje, organizaci, uspořádání, pojištění, sponzorování a za práci s veřejností.

EVFC může nařídit(stanovit) omezené výjimky FIE-regulí a to s ohledem na šermíře-seniory . Ustanovení, týkající se pojištění a bezpečnosti zdraví musí být zachovány.

Všeobecně

Pro účast na mistrovstvích platí, aby senioři byli ve věku 40 let a starší. Pro rozdělení do věkových kategorií platí dosažení věku v den turné. Šermíři určitého státu se musí prokázat pasem nebo občanským průkazem dané země..

Zlaté, stříbrné a bronzové medaile jsou předávány pro každou zbraň mistrovství družstev a pro každou věkovou kategorii a zbraň jednotlivců.

Poražení v semifinále bojují o bronzovou medaili.

V případě nerozhodného stavu a v průběhu se bojuje bez přestávky a časového omezení až do rozhodného zásahu.Toto platí jak pro jednotlivce tak i pro družstva.Odvolá-li šermíř-závodník své původní přihlášení, není mu dovoleno se dále zúčastnit.

EVFC akceptuje lidi- závodníky starší 60 ti let.

Mistrovství jednotlivců Existují 4 věkové kategorie: 40-49, 50-59, 60-69 a 70 a starší.Šermíři a šermířky mohou startovat pouze ve své věkové kategorii, ke které přísluší.

Po základním kole následuje přímá eliminace na 10 zásahů v 6 minutách. Po 3 minutách je 1 min. přestávka.

Mistrovství družstev Celková sestava družstva se skládá ze 3 šermířů stejného pohlaví - jejich celkový věkový součet je 150. Počítá se max. se dvěma náhradníky. Při výměně náhradníků (pouze 1 výměna u družstva) nesmí být min. věk družstva překročen. Každý stát smí nahlásit pouze 1 družstvo pro určitou zbraň. Zápasy družstev probíhají na 5 zásahů (štafetový průběh neplatí)

 
Fencing Veteran Club Commity asociation