Stanovy

spolku

Česká veteránská šermířská asociace, z. s.

Čl. I.

Název a účel spolku

 

Název spolku je Česká veteránská šermířská asociace, z.s. (dále jen “spolek“). Anglický ekvivalent jména spolku je Czech Fencing Veteran Association. Účelem spolku je umožnění sportovní činnosti v oblasti sportovního šermu veteránů.

Čl. II

Sídlo

Sídlem spolku je Brno, Drobného 34, PSČ 602 00.

Čl. III

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát každý občan České republiky, který má zájem se podílet na sportovní činnosti v oblasti sportovního veteránského šermu, věkově je zařaditelný do jedné z veteránských věkových kategorií, a to na základě svého přistoupení za člena spolku a jeho schválení členskou schůzí spolku.

 

Člen spolku má právo podílet se na jeho řízení, zejména je oprávněn účastnit se jednání členské schůze a hlasovat na ní, být volen do jeho orgánů, nahlížet do dokladů spolku a být informován o všech záležitostech na členské schůzi. Člen má povinnost aktivně se podílet na činnosti spolku.

                                                                      Čl. IV.                       

Činnost spolku

Hlavní činnost spolku je zaměřena zejména na podporu aktivních šermířů v seniorském věku při jejich sportovním vyžití a především jejich podporu při startech na veteránských sportovních šermířských turnajích, které jsou organizovány národními veteránskými šermířskými spolky po celém světě včetně mistrovství Evropy a světa.

Činnost spolku je zaměřena i na dosažení uznání a respektu sportovního šermu pro seniory jak v rámci družstev a jednotlivců, tak i na veřejnosti včetně jiných sportů pro seniory.

Spolek je členem mezinárodní European Veterans Fencing Committee (Evropský šermířský výbor veteránů - EVFC),  založeným dne  7.8.1991 v Loughborough (U.K.).

 

Vedlejší hospodářskou činností spolku je reklamní činnost a marketing jakožto živnost ohlašovací ve smyslu živnostenského zákona.

Čl. V.

Orgány spolku

Orgány spolku tvoří členská schůze, představenstvo a prezident spolku.

Čl. VI.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. K výhradním oprávněním členské schůze patří:

a)  schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí prezidenta spolku,

b)  volba a odvolání prezidenta spolku, členů představenstva či jiných orgánů spolku a řešení sporů mezi nimi,

c)  rozhodování o všech otázkách, které do působnosti členské schůze svěřují stanovy,

 

Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.

 

Členská schůze je svolávána prezidentem spolku. Členská schůze je svolávána nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně 1/3 všech členů spolku. V případě, že členskou schůzi prezident spolku nesvolá do třiceti dnů od podání žádosti o svolání členské schůze, mohou svolat členskou schůzi ostatní členové spolku sami.

 

Členské schůze se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu členské schůze.

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet jejích členů. Přitom každý člen disponuje jedním hlasem. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

 

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem nejméně 2/3 přítomných členů spolku.

 

Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, svolá prezident novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů spolku.

 

Připouští se rozhodování per rollam s využitím technických prostředků, například telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví prezident v pokynu pro hlasování členské schůze per rollam.

 

Čl. VII.

Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem spolku. Jeho funkční období je pětileté.

 

Představenstvo se skládá ze sedmi členů spolku. Složení těchto sedmi členů se řídí podle těchto zásad:

a)      jedním z členů je prezident spolku,

b)      zbylých šest členů je tvořeno zástupci jednotlivých oddílů, kteří se vždy po jednom volí z těchto jednotlivých územních celků:

Praha (P);

Severozápad Čech (ZC - Karlovy Vary, Litoměřice, Most, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, atd.);

Střední Čechy (SC - Bělá pod Bezdězem, Hradec Králové, atd.);

Severní Morava (SM - Český Těšín, Ostrava, Šternberk, atd.);

Jižní Morava (JM – Brno, Třebíč, atd.);

Zlín (Z).

Představenstvu předsedá prezident spolku. Člena představenstva jednotlivých územních celků volí ze svých řad členové, jejichž mateřský oddíl se v tomto celku nachází, a to většinou hlasů členů přítomných v době volby. Připouští se rozhodování per rollam s využitím technických prostředků, například telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví prezident v pokynu pro hlasování per rollam. Opakovaná volba je možná.

 

Města k jednotlivým územním celkům jsou doplněna dle současné členské základny. V případě přijetí nových členů, jejichž mateřský oddíl je ve městě, které není uvedeno, bude rozhodnuto o jeho zařazení členskou schůzí.

 

Představenstvo řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi. Vyřizuje průběžně záležitosti spolku a při řízení spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování jiného orgánu.

 

Představenstvo uskutečňuje usnesení členské schůze. Přitom je povinno při řízení záležitostí spolku postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanov a usneseními členské schůze.

 

Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomen nejméně nadpoloviční počet jeho členů a zároveň je přítomen prezident. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva včetně prezidenta má jeden hlas. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané prezidentem a zapisovatelem, který je pro každé jednání volen prezidentem z řad přítomných členů představenstva; přílohou zápisu je seznam přítomných.

 

V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí členská schůze do 2 měsíců nového člena představenstva.

Čl. VIII.

Prezident spolku

V čele spolku stojí prezident, který je statutárním orgánem spolku zastupující spolek vůči třetím osobám. Jeho funkční období je pětileté. Prezident spolku je odpovědný členské schůzi.

 

Prezident spolku je volen z řad členů představenstva. Prezident může být zvolen opakovaně.

 

Prezident spolku je povinen poskytovat informace členům spolku na členské schůzi o otázkách hospodaření spolku.

 

Prezidentem spolku zůstává nadále zakládající člen Ing. Hynek Koutný, nar. 17.6.1963, bytem Brno, Gorazdova 7, 602 00.

Čl. IX.

Zásady hospodaření

Prostředky spolku tvoří dotace, dary, sponzorské příspěvky a výnosy z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl X.

Zánik spolku

Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. V případě zániku spolku se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona o likvidaci obchodních společností.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny na zasedání členské schůze dne _______ a tímto dnem nabývají účinnosti.

 

V Brně dne ______________

 

 

                                                                       …………………………………….                       

                                                                          Ing. Hynek Koutný          

                                                                            prezident spolku

 

 
Fencing Veteran Club Commity asociation